เกี่ยวกับพวกเรา

กว่าจะเป็น .. กลุ่มนิทานกระดานหก..

…เริ่มต้นจากนิสิตกลุ่มเล็กๆจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่รวมตัวกันเล่านิทานและจัดกิจกรรม
สำหรับเด็ก เพื่อฝึก ปรือวิททยายุทธ์ตามที่ได้ร่ำเรียนมา แล้วไม่นานนักพวก เราก็หลงรัก รอยยิ้ม สดใส เสียงหัวเราะเริงร่าและดวงตาใส
แจ๋วของเด็กๆเข้าเต็มเปา เรามีความ สุขทุกครั้งที่เห็นเด็กๆกำลังสนุกกับนิทานและกิจกรรมของเรา เวลาผ่านไปมีหลายสิ่งหลายอย่าง
เกิดขึ้น เราได้เรียนรู้มากมาย ทั้งประสบการณ์ในการ ทำงานที่เพิ่มมากขึ้นและมิตรภาพ พวกเรามีโอกาสได้พบกับเพื่อน หลายต่อ หลาย
คนที่แม้จะอยู่ต่างสถาบัน หากแต่หลงรักรอยยิ้มของเด็กๆเช่นเดียวกัน พวกเราจึงมารวมตัวกันในฐานะคนกลุ่มเล็กๆ ที่เชื่อว่าตัวเองเป็น
เด็กตัวโต เพื่อเล่านิทานและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสำหรับเด็กๆต่อไป ด้วยหัวใจความ เป็นเด็กของพวกเราทุกคน กลุ่มนิทานกระดาน
หก..จะยังคงเล่านิทานกันต่อ ไป ตราบที่หัวใจ ความเป็นเด็กยังคงอยู่กับเรา

ความหมายของชื่อกลุ่มนิทานกระดานหก…

….กระดานหกที่เราเห็นกันจนชินตาตามสนามเด็กเล่น เป็นขวัญใจของ เด็กๆทุกคน เดี๋ยวกระดกขึ้นให้เราอยู่สูงเหมือนลอยได้ เดี๋ยวๆก็
กระดก ลงให้เพื่อนเราขึ้นฅ่อไปลอยบ้าง ถ้าเพื่อนตัวหนักเราก็ช่วยกันถ่วง ให้เพื่อน ได้กระดกขึ้น บางทีเวลาเล่นเราก็แข่งกันว่าใครจะทำ
ให้เพื่อนลอยอยู่ข้าง บนได้ ถ้าเจ้าตัวเล็กทำให้เพื่อนตัวใหญ่ลอยได้ล่ะก็ ภูมิใจไปหลายวันเชียว …. เพราะเจ้ากระดานหกเครื่องเล่นขวัญ
ใจ เด็กๆแฝงบทเรียนน่ารักๆ ที่สอน ให้หนูน้อยรู้จักแบ่งปันความสนุกสนาน แบ่งปันความสุข รู้จักการถ้อยทีถ้อย อาศัย รู้จักเสียสละ
ช่วยเหลือ ร่วมมือในการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ (ก็มันเล่น คน เดียวไม่ได้นี่นา) ชื่อของเจ้าเครื่องเล่นแห่งน้ำใจชิ้นนี้ จึงถูกเลือกมาเป็น ชื่อ
กลุ่มของพวกเรา ….

สัญลักษณ์ (โลโก้) ของกลุ่มนิทานกระดานหก

… แน่นอนอยู่แล้ว สำหรับสัญลักษณ์ของกลุ่มนิทานกระดานหกก็คงจะต้อง เป็นรูปกระดานหก นั่นเอง โดยรูปสัญลักษณ์ของกลุ่มเราจะ
เป็นกระดาน ด้านขวาหกขึ้นและกระดานด้านซ้ายกดลง ทำมุม 45 องศา ด้านขวาและ ด้านซ้ายของตัวกระดานจะมีเก้าอี้ ของกระดาน
อยู่ทั้งปลาย 2 ข้าง …

… นี่ก็คือสัญลักษณ์ของกลุ่มของพวกเราชาวกระดานหก…

วัตถุประสงค์ของกลุ่มนิทานกระดานหก

ปัจจุบันกลุ่มนิทานกระดานหก เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ที่มี ความสนใจกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น การเล่านิทาน
การจัดค่ายการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับเด็กและ เยาวชน ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคน คือ หน่ออ่อนของสังคม
ที่จะกลายเป็นต้นไม้หยั่งรากแก้วลึกลงในผืนดิน ดังนั้นการบ่มเพาะหน่ออ่อน คือ การให้โอกาส และสร้างโอกาส เพื่อได้บรรลุถึง
ศักยภาพแห่งตน จนได้เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงด้วยตัวเอง พวก เรา จึงสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุ
ประสงค์ดังต่อไปนี้

- สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามธรรมชาติที่เหมาะสม กับวัย
- สนับสนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย โดย การปลูกฝังจิตสำนึก ให้กับเด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชนลดโอกาสเสี่ยง ของเด็กและเยาวชนมิให้เกี่ยวข้องกับ อบายมุข
- ทำการผลิตสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน สร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม

๑.??? เด็กและเยาวชน
๒.??? ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
๓.??? ค่ายเด็กเรียนรู้ตนเอง
๔.??? ค่ายเด็กรู้คิด
๕.??? ค่ายหนังสือเพื่อนเด็ก ?

Comments are closed.